De organisatie

De lessen worden gegeven door een docent van Art School 4 Music,  een onderdeel van RinnahMusic Art Production B.V., gevestigd te Arnhem.

Duur van de lesovereenkomst muziek

De lesovereenkomst wordt aangegaan voor het cursusjaar 2023-2024 of een deel daarvan. De cursusperiode start op maandag 1 september 2023 en loopt uiterlijk tot vrijdag 21 juni 2024. Alle lestarieven zijn gebaseerd op 36 lesweken in het cursusjaar. Afhankelijk van de wekelijkse lesdag kan het zijn dat het cursusjaar eerder is afgelopen dan 21 juni 2024

De lesovereenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor het volgende cursusjaar. Wanneer de leerling voor het resterende seizoen 2023-2024 de overeenkomst wil opzeggen, dan dient hij/zij dit uiterlijk 1 augustus 2022 schriftelijk per e-mail naar lessen@rinnahmusic.nl kenbaar te maken.

Strippenkaarten individuele muzieklessen

Voor de muzieklessen op een instrument kan naast een lesovereenkomst worden gekozen voor een strippenkaart voor 5 of 10 lessen. Een strippenkaart die in het lopende cursusjaar is aangeschaft dient binnen dit cursusjaar te worden gebruikt. Na afloop van het cursusjaar vervalt het recht op lessen vanuit een reeds aangeschafte strippenkaart. Prijzen op aanvraag.

Aanmelding en plaatsing

U kunt uzelf of uw kind op ieder moment in het lesjaar aanmelden voor onze lessen. Als er geen wachtlijst is voor de betreffende les, dan kan op ieder moment worden gestart. Het verschuldigde lesgeld wordt berekend naar rato van het aantal resterende lesweken. Afhankelijk van het moment van instroom kan het maandbedrag iets afwijken van de tarieven zoals vermeld op onze website.

Betaling van het verschuldigde cursusgeld

Het cursusgeld dat is verschuldigd vanuit een lesovereenkomst kan worden voldaan in 1 termijn of in maximaal 10 gelijke maandelijkse termijnen. In eerste instantie ontvangt u een factuur welke binnen 10 dagen voldaan moet worden.

In het geval van een strippenkaart of een tijdelijke cursus dient het volledige verschuldigde bedrag voldaan te zijn voor aanvang van de lessen. RinnahMusic Art Production B.V., handelend onder de naam Art School 4 Music is bevoegd de leerling/cursist niet verder toe te laten tot de lessen of de lessen van de betrokken leerling/cursist te beëindigen indien de betaling van het lesgeld niet tijdig is geschied. Indien de betaling van het lesgeld niet/niet tijdig is ontvangen, komen eventuele invorderingskosten ten laste van degene die het lesgeld is verschuldigd.

Vakantierooster

Het vakantierooster sluit zoveel mogelijk aan op het reguliere basisonderwijs in de regio zuid.

In de onderstaande vakantieperioden zijn er geen lessen:

Herfstvakantie                 14 oktober t/m 22 oktober 2023

Kerstvakantie                    23 december 2023 t/m 7 januari 2024

Voorjaarvakantie            10 februari t/m 18 februari 2024

Tweede Paasdag             1 april 2024

Meivakantie                      27 april t/m 12 mei 2024

Tweede Pinksterdag      20 mei 2024

Verhindering van de docent

Bij verhindering van de docent wordt in beginsel na twee aaneensluitende uitgevallen lessen de docent vervangen. Als in een cursusjaar meer dan drie lessen zijn uitgevallen door ziekte of afwezigheid van een docent is restitutie van het lesgeld mogelijk. Dit geldt als het totaal aantal lessen uitkomt op minder dan 34 (bij tweewekelijkse lessen minder dan 17).

RinnahMusic Art Production B.V. handelend onder de naam Art School 4 Music neemt aan het eind van het cursusjaar contact op met de desbetreffende leerlingen. Bij kortlopende cursussen wordt indien mogelijk in overleg met de leerlingen de einddatum van de cursus verschoven.

Verhindering van de leerling

Bij verhindering van de leerling worden de lessen niet ingehaald of gerestitueerd, tenzij er sprake is van langdurige verhindering door ziekte vanaf een ziekteduur van 1 maand of langer. Indien de leerling is verhinderd, dan dient dit tijdig te worden doorgegeven aan de administratie door een mail te sturen aan lessen@rinnahmusic.nl

Deze regels gelden ook voor een reeds geplande les van een strippenkaart.

Tussentijdse beëindiging van de lesovereenkomst

Voor de lesovereenkomsten muziek geldt een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging geschiedt altijd per de 1e van de maand. De termijn van 1 maand gaat in op de 1e van de maand volgend op het moment waarop de lessen zijn opgezegd.

Privacy

RinnahMusic Art Production B.V. handelend onder de naam Art School 4 Music werkt volgens de richtlijnen van de wet op de privacy (AVG). Naam- en contactgegevens van leerlingen worden niet doorgegeven aan derden. Onze privacy richtlijnen vindt u op de website https://rinnahmusic.nl.

Foto en film

Het kan zijn dat wij vragen om beeldmateriaal te mogen maken. Dit zullen wij vooraf doen en het doel meedelen.

Klachten

Wij hebben klanttevredenheid hoog in het vaandel staan. Toch kan het zijn dat u ergens niet tevreden over bent. Indien u ergens niet tevreden over bent, dan vragen wij u dit meteen aan ons te melden door een e-mail te sturen naar lessen@rinnahmusic.nl.

In alle gevallen waar deze algemene voorwaarden niet in voorzien, beslist de directie van RinnahMusic Art Production B.V. handelend onder de naam Art School 4 Music.

Arnhem, 1 september 2023